CÁC KỸ THUẬT ĐÁNH GỐI

Tay đỡ , tay kia câu cổ ,chân giựt gối ngang vào bụng

Tay chụp kéo tay ĐT, tay kia chận vai ,chân giựt gối từ trên xuống phá đùi

Tay đỡ , tay kia câu cổ ,chân giựt gối ngang vào phá đùi

Tay đỡ , tay kia câu cổ ,chân chấn gối từ trên xuống phái đùi

Hai tay chụp kéo tay ĐT ,chân giựt gối bay thẳng vào bụng ngực

Hai tay chụp câu cổ ,chân giựt gối bay thẳng vào bụng ngực

Chụp tay ĐT đè xuống chân đạp leo lên bay đá gối ngang vào đầu

Chụp tay ĐT đè xuống chân đạp leo lên bay chấn gối xuống vai hoặc đầu

Tay chận tay ĐT , chân giựt gối cắm vào đùi trong

Tay chận tay ĐT , chân giựt gối ngang (từ trong ra) vào đùi trong

Tay chận tay ĐT , chân giựt gối (từ trong ra )vào bụng

Tay chận tay ĐT , chân giựt gối nhanh vào bụng

ĐT đá , dùng gối và chỏ đỡ ra và phá chân ĐT

ĐT đá , dùng gối và chỏ chận đỡ và phá chân ĐT

ĐT đá , dùng gối và chỏ (trên búa dưới đe) đỡ và phá chân ĐT

Hùng Chưởng 8/2009