The Vietnamese Martial Arts
PHAKWONDO
Hóa Quyền Ðạo

môn phái Hóa Quyển Ðạo là một môn phái khá đặc biệt do sự hình thành qua nhiều quá trình nghiên cứu và đúc kết .
I-Xin trình bày về ý nghĩa của tên môn phái Hoá Quyền Ðạo - Phakwondo
Hóa = sự biến hóa,sự tiến hoá,..
Nói lên sự biến hóa của vũ trụ ,tiến hoá của xã hội,và sự hóa thành trong võ học.Sự tiến hóa đã trãi qua nhiều thời đại cho đến nay,nhằm phù hợp trong cuộc sống hiện nay với sự kết nối nghiên cứu tập trung hoá các yếu tố trên cơ sở nguyên lý, đến sự phát triển hoá các yếu tố nguyên lý ,trong sự hoàn chỉnh của khoa học hóa.đó là tôn chỉ của môn phái Hoá Quyền Ðạo .Với các suy nghĩ trên ,với tư tưởng con người phát triển phải có sự hiểu biết thông minh, tính toán khoa học.
Quyền = Quyền thuật ,quyền hành.
Quan niệm quyền thuật trong môn phái Hóa Quyền Ðạo là thuật pháp của quyền dựa trên các nguyên lý Dịch Lý biến hoá và vận hành theo sự quyền hành (ý) của người luyện võ vàngười luyện võ đó sẽ vận hành các kỹ năng của quyền pháp đuợc theo như ý.
Ðạo = đạo lý,đạo hành .
Ðạo là con đường dẩn dắt các hành giả đi tới tinh thần của võ học
Với những ý nghĩa trên, con đường của hành giả phải hiểu thấu đáo các yếu tố tâp trung hoá của các nguyên lý võ học, sau đó phát triển hoá các nguyên lý võ học ứng dụng và khoa học hoá cho hoàn chỉnh hiệu quả .Các hành giả phải tự triển khai quyền hành vận dụng các nguyên lý võ học, chứ không phải là người phải đi học thuộc lòng những nguyên lý võ học đó.Con đường phải hoàn thiện của võ học là Võ Công - Võ Thuật - Võ Chiến - Võ đạo .
Nền Tảng Nguyên Lý Của môn phái Hoá Quyền Ðạo qua huy hiệu của môn phái :

-Bàn Tay biểu hiệu nắm Thái Cực- Âm dương và Ngủ hành(là năm ngón).
-Huy hiệu được trình bày biểu hiệu các ý đồ về Vô cực-Thái cực - Lưỡng Nghi - Tam Tài - Tứ Tượng - Lục Hợp - Thất Tinh - Bát Quái - Cửu cung.(Tập trung hoá-Phát triển hóa-Khoa học hoá)
-Hội các yếu tố trong Võ Học là : Võ Thuật-Võ Chiến-Võ Công-Võ Ðạo.
-Vô Cực : là các vòng đão biến hóa vào các kỹ thuật hoán lực (đổi lực) ,sự biến hoá...
-Thái Cực : Vòng lưu xoắn ốc ứng dụng vào các kỹ thuật lưu ...
-Âm dương : Âm dương là sự chuyển hóa của 2 mặt trong võ thuật như :cương nhu, phù trầm,khai hợp,tấn thối,hư thực ,trường đoản,nhanh chậm,trực hoành,công thủ v.v...
-Tam tài : Là phân ra làm 3 bực Thượng Hạ Trung ,hoặc là Thiên thời Ðịa lợi Nhân hòa .là kỹ thuật phối hợp của Thân Thủ Bộ,của Tam Quan ...
-Tứ Tượng : là kỹ thuật căn bản của 1 động tác phân thành 4 pháp...
-Ngũ hành : l à sức mạnh của Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ...
-Lục Hợp : là nội tam hợp, ngoại tam hợp, lục thông, lục chuyển...
-Thất Tinh : l âm dương ngũ hành phối triển
-Bát Quái : là quẻ càn khãm cấn chấn tốn ly khôn đoài được biểu hiện qua tám vạch biểu hiện cho tám hướng
+Trong bát quái được phân ra là bát phương hướng là:
-4 phương chính (trên,dưới,trái,phải): là hướng thẳng là hướng cương
-4 phương nghiên (xéo 4 hướng chính) : là hướng xéo là hướng nhu
-Cửu Cung : là 9 vùng phân định các cung vị ,để hoàn thiện các kỹ thuật
-Như Ý : được phân hóa thành các bài Tượng Hình Ý Quyền theo trình độ kỹ thuật và biến hóa theo cãm giác riêng của mổi người..
-Lâm Ba : là tầm số ,chử số,hình số là kỹ thuật đặc biệt của Hóa Quyền Ðạo do Sư Trưởng Ðổ Phi Long sáng chế dựa theo nguyên tắc cửu cung bát quái và số học .Với quan niệm con người phải có kỹ thuật của con người trong võ thuật ,phải sự tính toán trong võ thuật ,thì mới là đặc tính của con người có trí tuệ khôn ngoan .

Sư Trưởng Ðổ Phi Long và Ban Huấn Luyện Hoá Quyền Ðạo